Stowarzyszenie Kaszyńskich
III SPOTKANIE RODU – 2013

III SPOTKANIE RODU – 2013

ŚWIĘTO KASZYŃSKICH W BRUDZEWIE

Brudzew, którego nazwa w źródłach pisanych pojawia się po raz pierwszy w dokumentach wydanych przez księcia łęczycko-kujawskiego Kazimierza w maju 1252 r., według legendy wywodzi się od kmiecia Brudza. Prawa miejskie osada otrzymała w 1450 r., a straciła w 1870 r. jako karę za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Położony jest we wschodniej części historycznego województwa wielkopolskiego w powiecie tureckim, pomiędzy dwoma więk­szymi ośrodkami miejskimi, t.j. Turkiem i Kołem, od których dzieli go odległość 14 kilometrów. Miejscowość Brudzew to siedziba gminy, gród astronoma Woj­ciecha z Brudzewa, nauczyciela Mikołaja Kopernika, licząca obecnie około 1600 mieszkańców.

Brudzew jest od kilku wieków najokazalszym gniazdem Kaszyńskich w Pol­sce. Tutaj właśnie 26 maja 2013 r. odbyło się III Ogólnopolskie Spotkanie Rodu Kaszyńskich, które zgromadziło 239 gości, w tym 150 noszących nazwisko Ka­szyński. Uczestniczyli w nim także nasi rodacy z Francji, Anglii, Litwy i Ukrainy oraz zaproszeni goście reprezentujący władze lokalne, przedstawiciele kultury, oświaty, stowarzyszeń oraz mediów. Bardzo starannie przygotowane spotkanie było dziełem zespołu w składzie: Małgorzata Szurgot z mężem Józefem, Ryszard Kaszyński, Mariusz Kaszyński, Piotr Kaszyński, Andrzej Kaszyński, Marek Ka­szyński, Elżbieta Kiepas, Barbara Kaszyńska i Sławomir Kaszyński.

Recepcja spotkania funkcjonowała już od godziny ósmej, a jej sprawną ob­sługą zajmowali się: Piotr Kaszyński, Agnieszka Szurgot, Anna Kiepas, Barbara Kaszyńska i Radosław Dobrzyński, który także obsługiwał nagłośnienie. Każdy z gości otrzymał pakiet powitalny składający się z książki, gazety lokalnej Echo Turku z artykułem pt.: /// Ogólnopolskie Spotkanie Rodu Kaszyńskich. Zjazd w bru­dzewskim gnieździe, folderu o Gminie Brudzew, tekstu hymnu oraz programu spotkania, a także mógł skorzystać z bufetu kawowego.

Przy dźwiękach muzyki Orkiestry Dętej OSP Brudzew uczestnicy spotkania przemaszerowali z remizy do zbudowanego w stylu gotyckim miejscowego zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja. O godzinie 9.00 rozpo­częła się uroczysta msza święta w intencji rodu Kaszyńskich, którą odprawił ks. kanonik Zbigniew Wróbel. O oprawę ceremonii zadbał ksiądz wikary Waldemar Kowal.

Przedstawiciele rodu Kaszyńskich wzięli czynny udział w obrzędach mszal­nych, a w darze ołtarza złożyli ufundowany przez uczestników spotkania ornat oraz chleb i wino, a także kwiaty w kaplicy na ołtarzu Matki Bożej Brudzew­skiej. Nabożeństwo uświetniły utwory w wykonaniu skrzypaczki Marty Opas -wnuczki Jakuba i Barbary Kaszyńskich z Brudzewa, Orkiestry Dętej pod dyrekcją kapelmistrza Andrzeja Kujawy, psalm w wykonaniu Agnieszki Opas oraz pieśni w wykonaniu chóru parafialnego pod dyrekcją Krzysztofa Główczyńskiego.

Tuż po mszy świętej delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą rodaków: Jana, Józefa, Antoniego i Leona Kaszyńskich – żołnierzy poległych w 1939 r.

Wysłuchaliśmy też koncertu orkiestry OSP Brudzew oraz specjalnego hejnału z wieży budynku remizy wygranego przez trębaczy orkiestry.

Po śniadaniu o godzinie 11.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie spotkania przez jednego z młodszych członków naszego rodu Mateusza Kaszyńskiego, który zapowiedział przewidziane w programie wystąpienia. Po przedstawie­niu zebranym komitetu organizacyjnego powitaliśmy gości, którzy przybyli na spotkanie po raz pierwszy.

Dzięki świetnej pogodzie i troskliwym staraniom organizatorów przez cały dzień towarzyszyła nam serdeczna atmosfera. Ważnym wydarzeniem spotkania była promocja książki Kaszyńscy. Brudzewskie gniazdo rodu, przygotowanej przez Mariusza Kaszyńskiego, Piotra Kaszyńskiego, Ryszarda Kaszyńskiego i Małgo­rzatę Szurgot. Otrzymali ją wszyscy uczestnicy spotkania. Kolejne jej rozdziały prezentowali: Mariusz Kaszyński – rys historyczny, Ryszard Kaszyński, Michał Karwacki i prof. Jerzy Kaszyński – rozdział II, Małgorzata Szurgot – rozdział III.

Nowym akcentem rodowych spotkań stał się zaprezentowany w Brudzewie hymn ułożony przez Małgorzatę Szurgot z domu Kaszyńska, a zaśpiewany na śląską melodię Zachodzi słoneczko za las kalinowy przy akompaniamencie mu­zyków z Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” w Kolnicy.

HYMN
(na melodię śląską Zachodzi słoneczko za las kalinowy)

Kaszyńscy, Kaszyńscy to wielka rodzina,

Ogłosisz spotkanie,

Ogłosisz spotkanie,

To zaraz się zbiera.

Ród nasz jest olbrzymi pochodzi z Kaszyna,

I sięga od Stanów, I sięga od Stanów, Aż do Kołomyi.

Na brudzewskim rynku wszyscy się zebrali,

Panowie i Panie, Panowie i Panie, Przybyli z oddali.

My tutaj zebrani chwalimy się w świecie,

Że nasze korzenie, Że nasze korzenie, W Brudzewie znajdziecie.

Nasz wielki astronom Kopernik też wiedział.

Że Wojciech z Brudzewa, Że Wojciech z Brudzewa, To właśnie tu mieszkał.

 

Bo w naszym Brudzewie jest bardzo gościnnie

Tu młody i stary,

Tu młody i stary,

Czuje się rodzinnie.

 

 

Życzymy, życzymy, życzymy, życzymy,

I zdrowia i szczęścia

I błogosławieństwa,

Dla całej rodziny!

Szczególne emocje towarzyszyły serdecznym życzeniom złożonym przez organizatorów wszystkim matkom z okazji obchodzonego tego dnia ich święta. Symboliczne bukiety kwiatów otrzymały: Leokadia Kaszyńska z Wilna (Litwa) i Barbara Kaszyńska z Brudzewa.

Program obejmował ponadto: przemówienia gości i przedstawicieli władz gminy i powiatu: wójta Cezarego Krasowskiego, wicestarosty tureckiego Władysława Karskiego, prezentację książki Stanisława Kaszyńskiego i Marca Kaszynskiego z Lille Kaszyńscy. Śladami rodaków oraz ciekawy wykład dr. hab. Marcina Woźniaka na temat badań genetycznych wykorzystywanych w gene­alogii.

Organizatorzy spotkania rodu wyróżnili kilkunastu gości regionalnym upominkiem w postaci rzeźby przedstawiającej rycerza z herbem Brudzewa, a wykonanej przez Piotra Staszaka, miejscowego rzeźbiarza, spowinowaconego z rodem Kaszyńskich. Za zasługi w gromadzeniu wiedzy o Kaszyńskich otrzymali go m. in.: Janusz Kaszyński (Gdynia), Marc Kaszynski (Lille), Andrzej Kaszyński (Brodnica), Raymond Kaszynski (Aniche), Stanisław Kaszyński (Kraków), Jerzy Kaszyński (Szczecin), Piotr Kaszyński (Nashville), Grażyna i Bogdan Kaszyńscy (Olkusz), Alicja Kaszyńska (Swarzędz) i Michał Karwacki (Koło).

Dalszy program spotkania obejmował: uroczysty obiad w Domu Weselnym „JOLA” w Kolnicy, wspólną fotografię, występy artystyczne dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” w Kolnicy, konkursy z nagrodami, tańce przy akom­paniamencie zespołu instrumentalnego oraz przejażdżki bryczką, umożliwiające zwiedzanie miejscowości i jej obiektów zabytkowych. Były też rozmowy przy kawie i rodzinnym torcie. Częstowaliśmy się tradycyjnym litewskim czarnym chlebem i sękaczem przywiezionym przez Jana i Leokadię Kaszyńskich z Wilna. Ważnym akcentem były „odwiedziny” na miejscowym cmentarzu u tych z rodu, którzy odeszli przed nami.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania troskliwie czuwali: Małgorzata Szurgot (Brudzew) i Ryszard Kaszyński (Turek). Całość spotkania fotograficznie udoku­mentował Marcin Zieliński (Mogilno), a zainteresowani goście mogli zamówić płytę CD zawierającą kilkaset zdjęć.

Uczestnicy święta Kaszyńskich opuszczali Brudzew pełni wyjątkowych prze­żyć i nadziei na ponowne spotkanie w 2015 r. w Pątnowie.

 

Tekst, wybór i identyfikacja zdjęć:

Małgorzata Szurgot (Brudzew)
      Ryszard Kaszyński (Turek)