Stowarzyszenie Kaszyńskich

Publikacje

1. Kaszyńscy. Zarys dziejów rodu. Opracowanie redakcyjne Stanisław Kaszyński. Inowrocław 2009

SŁOWO WSTĘPNE

Nigdy wcześniej Kaszyńscy nie mieli okazji spotkać się w tak licznym gro­nie. Inicjując przed rokiem I Ogólnopolskie Spotkanie Rodu Kaszyńskich nie mieliśmy gwarancji, iż stanie się ono przyjazną odpowiedzią na odczu­waną od lat przez wielu z nas wewnętrzną potrzebą. Zatem całym sercem witamy wszystkich, którzy z wielu zakątków kraju, a nawet spoza jego gra­nic, tak spontanicznie i licznie zareagowali na nasze zaproszenie.

Jeszcze niedawno nie mieliśmy pojęcia, jak wielu z nas tak owocnie i ofiar­nie służyło i nadal służy Ojczyźnie i Kościołowi. Dziś bliskie jest nam i w pełni uzasadnione przekonanie, iż poznawszy się bliżej będziemy warci jeszcze więcej i zdopingowani do jeszcze okazalszego wzbogacenia naszych twór­czych dokonań w życiu gospodarczym, naukowym, artystycznym i kultural­nym kraju. Ta nadzieja wynika również z uważnej lektury obszernego refe­ratu, jak i wielu sylwetek naszych rodaków oraz obserwacji wystawy „Ka­szyńscy w fotografii, dokumentach i publikacjach”.

Dodatkowym powodem do naszej wspólnej satysfakcji są też wyjątkowo miłe słowa ks. kardynała Józefa Glempa w specjalnym adresie do uczestni­ków czerwcowego spotkania. Podobnie zadowoleni możemy być z serdecz­nej i ciekawej wypowiedzi poświeconej nam przez lubianego nie tylko w na­szym gronie prof. Jana Miodka.

Mamy nadzieję, że pierwsze spotkanie Rodu Kaszyńskich nie będzie ostatnim. My jako organizatorzy i każdy z Państwa tu obecnych możemy podjąć trud przygotowania kolejnego zgromadzenia, jeżeli będzie takie pragnienie jego uczestników. Sprzyjać takiemu przedsięwzięciu będą za­pewne wzajemne kontakty nawiązane właśnie na tym spotkaniu. Jako jego inicjatorzy życzymy wszystkim uczestnikom rodowego zjazdu wszelkiej po­myślności.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami.

Stanisław Kaszyński                                                  Janusz Kaszyński

Gdynia – Kraków, 21 czerwca 2009 r.

2. Stanisław Kaszyński. Kaszyńscy.1454 biogramy. Inowrocław 2011

SŁOWO WSTĘPNE

Spotkanie przed dwoma laty wzmocniło moje pragnienie jeszcze bliższego i pełniejszego poznania grona rodaków. Nie sądziłem jednak, że temu proce­sowi towarzyszyć będą aż takie emocje, a niekiedy i zwątpienia, czy podołam zamierzonemu dziełu. A miała nim być nowa książka pod roboczym tytułem Kaszyńscy. 1454 biogramy. Codzienna kilkunastogodzinna praca nad nimi zaczęła owocować ponad początkowe oczekiwania, choć dziś nie mam wątpliwości, że jest to praca bez końca, bo każdy z nas codziennie może uzupełnić swój życiorys lub dopisać zapomnianego przodka.

Statystycznie nie jest nas wielu, ale zawartymi w tej książce zapisami po­twierdzamy chlubną i ciekawą historię naszych przodków, jak i znaczący dorobek współczesnych rodaków, z czego zapewne nie zdawaliśmy sobie sprawy. Przy okazji licznych, przyjacielskich spotkań w wielu miejscach kraju i opracowywania biogramów dostrzegłem jeszcze coś frapującego, mianowicie postępującą inte­grację naszego grona, która po kolejnym zjeździe będzie niewątpliwie jeszcze okazalsza. Ogromnie mnie to cieszy.

Pretekstem do naszej satysfakcji powinna też stać się ta niezwykła książka, mająca co prawda jednego autora, ale jakże licznych współtwórców. Wielu z nich było blisko mnie całymi miesiącami, angażując się w gromadzenie wiedzy o rodzi­nie i żmudne kształtowanie drzewa genealogicznego. Ten wysiłek skonkretyzował się w opracowaniu, do którego lektury powracać będziemy wielokrotnie.

Szczególnie bogaty wkład w poznanie naszych przodków wnieśli: prof. Piotr Kaszyński z Nashville (USA) i dr Marc Kaszynski z Lilie (Francja). Mam nadzieję, że ich wieloletni dorobek genealogiczny także w przyszłości pomnoży naszą wiedzę o rodzie. Na uznanie i wdzięczną pamięć zasłużyli również: Andrzej B. Kaszyński z Warszawy, Andrzej Kaszyński z Brodnicy, Benedykt Kaszyński z Łowicza, Henryk Kaszyński z Łąkiego, Janusz Kaszyński z Gdyni, Józef Wacław Kaszyński z Łodzi, Małgorzata Szurgot z Brudzewa, Maria Weber z Trzemesz­na, Paweł Kaszyński z Gniezna, Piotr Kaszyński z Żarek, Raymond Kaszynski z Aniche (Francja), Ryszard Kaszyński z Warszawy, Ryszard Kaszyński z Turku i Seweryn Kaszyński z Wrocławia oraz Bożena Kokot z Sulmierzyc. Ogromna wdzięczność należy się też Marianowi Przybylskiemu ze Strzelna, dociekliwemu poszukiwaczowi i autorowi szkicu o dziejach naszego rodu.

Wielu z nas dopiero teraz zaczęło interesować się przeszłością swojej rodziny, zapomnianymi dokumentami i starymi fotografiami, ze zdumieniem odkrywając nieznane dzieje i chwalebne dokonania przodków. Część tego dorobku już znalazło należne miejsce w tej książce, reszta trafi zapewne do kolejnej publikacji.

Zaprezentowane w książce biogramy eksponują imiona rodaków w układzie alfabetyczno-chronologicznym, a pisownia imion i nazwisk, głównie w odniesie­niu do mieszkających poza granicami kraju, uwzględnia stan zgodny z dokumen­tem urodzenia. Zgodny z metrykaliami jest też zapis nazwisk, który wielokrotnie ulegał zmianie, np.: Behrent (1823), Behrendt (1863, 1870, 1880, 1883, Berent (1791, 1836, 1851), Berenth(1785) i Berentt (1825), albo: Barc, Bartz, Barcz, Bartsch. Łatwo także zauważyć, głównie w XIX wieku, iż w rodzinach wielo­dzietnych nierzadko powtarzają się imiona, co wynika z ówczesnego zwyczaju przenoszenia ich z dzieci przedwcześnie zmarłych na narodzonych po nich.

Identyczne numery przypisane biogramom i towarzyszącym im ilustracjom mają ułatwić ich wzajemne skojarzenie.

Mam nadzieję, że zgromadzone przez wielu Kaszyńskich bogate i cenne archiwalia z czasem wykorzystane zostaną twórczo w pracach magisterskich, a może i doktorskich. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie rodu w 2013 r. w Brudzewie k. Turku, połączone z zapowiedzianą przez organizatorów publikacją głównych gałęzi naszego drzewa genealogicznego.

Kraków- Kołodziejowo, czerwiec 2011 r.

3. Mariusz Kaszyński, Piotr Kaszyński, Ryszard Kaszyński, Małgorzata Szurgot. Kaszyńscy. Brudzewskie gniazdo rodu. Brudzew 2013

WSTĘP

Szanowny Czytelniku,

Niniejsze opracowanie jest już trzecim kolejnym poświęconym Rodowi Ka­szyńskich. Dwa poprzednie, zredagowane i wydane przez pana Stanisława Ka­szyńskiego, były poświęcone historii naszego nazwiska rodowego i zawierały blisko tysiąc pięćset biogramów współczesnych i dawnych przedstawicieli Rodu. W tym opracowaniu autorzy skupili się na jednym z gniazd Rodu, na Brudze­wie, jako centralnym ośrodku Rodu w tej części Wielkopolski i prezentują jego 250-letnią historię. W Brudzewie bowiem odbędzie się trzecie spotkanie Rodu Kaszyńskich, do którego dojdzie w dniu 26 maja 2013 r.

Według danych serwisu internetowego Moikrewni.pl, w Polsce obecnie miesz­kają 864 osoby noszące nazwisko „Kaczyński”. Zamieszkują one 120 różnych po­wiatów i miast (ryc. 1). Najwięcej zarejestrowanych osób o tym nazwisku jest w okręgu Gniezna (89, 1 na ryc. 2), następnie w Warszawie i okolicach (70), Bydgoszczy (6, 45), Nowym Dworze Mazowieckim i okolicach (44), powiecie tu­reckim (2, 43), Mogilnie (3, 36), w Poznaniu i okolicach (4, 60) oraz Żninie (5, 22). Znaczna liczba Kaszyńskich zamieszkuje okolice Inowrocławia (7), Nakła nad Notecią (8), Poddębic (9) i Koła (10).

Ryc. 1. Współczesna mapa częstotliwości występowania nazwiska „Kaczyński” w Polsce (według serwisu Moikrewni.pl.).

Ryc. 2. Szczegółowa mapa obszaru Wielkopolski. Powiaty i miasta: 1, gnieźnieński; 2, turecki;3, mogileński; 4 Poznań i powiat poznański; 5, żniński; 6, Bydgoszcz; 7, inowrocławski; 8, nakielski; 9, poddębicki; 10, kolski.

Z mapy wynika, że Wielkopolska jest głównym siedliskiem Rodu Kaszyńskich w Polsce. Jest to zgodne ze stosunkowo wczesnym pojawieniem się nazwiska w Poznaniu i Gnieźnie, gdyż już w drugiej połowie XVI w. (więcej na ten temat w pierwszym opracowaniu Rodu Kaszyńskich oraz w Rozdziale IV). Zapewne właśnie z tych terenów Kaszyńscy rozprzestrzenili się na okoliczne powiaty, jak też dotarli do Brudzewa. Mapa na ryc. 1 pokazuje, że o ile tereny Gniezna, Mogil­na, Żnina oraz Inowrocławia należą do systematycznego rozprzestrzeniania się przedstawicieli Rodu, o tyle Brudzew stanowi pewną enklawę nazwiska, zapew­ne zapoczątkowaną pojedynczą migracją z okręgu gnieźnińsko-poznańskiego. Według zapisów nadań ziemskich, osiedlenie się pierwszych Kaszyńskich w Bru­dzewie mogło nastąpić pomiędzy rokiem 1620 i początkiem XVIII w. Powolna ekspansja Kaszyńskich z Brudzewa na północ na tereny powiatu kolskiego oraz na wschód na obszary Poddębic, dała dzisiejszy obraz rozmieszczenia członków Rodu w tej części Polski.

Naszym celem jest poznanie pełnej historii brudzewskiego gniazda Rodu, od­krycie jego założyciela, pierwszego przybysza, zapewne z północy. W tej książce pokazujemy istotny krok w kierunku osiągnięcia tego celu i prezentujemy wyniki naszych poszukiwań obejmujących okres od drugiej polowy XVIII w. do czasów współczesnych. Dalsze poszukiwania w archiwach i metrykach Chełmna, Unie­jowa i Dąbia, powinny rzucić więcej światła na wciąż mroczne początkowe lata Kaszyńskich w Brudzewie i na tym obszarze Wielkopolski.

Niniejsze opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszym rozdziale, opartym na pracy doktorskiej dra Mariusza Kaszyńskiego, opisana jest historia Brudzewa od jego początków w XIII w. Rozdział II przedstawia odsłony życia w dawnym Brudzewie (życie codzienne, życie kulturalne, patriotyzm, miejscowa tradycja i zwyczaje). Te dwa rozdziały dają doskonałe tło oraz wprowadzenie do szczegółowego opisu brudzewskiego gniazda Rodu zamieszczonego w Rozdziale III-cim. Przedstawiona jest tu genealogia siedmiu linii Rodu, z których trzy trwają do dnia dzisiejszego.

W Rozdziale IV zamieszczone są krótkie opisy innych gniazd Rodu nadesłane przez p. Stanisława (Kraków), p. Jerzego (Szczecin), Andrzeja i Wiesławę (Brod­nica), Szczepana (Strzelce Krajańskie) oraz Marca (Lille) Kaszyńskich. Wreszcie w ostatnich dwóch rozdziałach podane są informacje o materiałach źródłowych wykorzystanych w tym opracowaniu.

To opracowanie książkowe jest wynikiem wspólnej pracy czworga autorów, jednakże największą część pracy wykonała Małgorzata Szurgot. Dzięki jej żmud­nej pracy, wyczerpującej analizy odpisów XIX-wiecznych metryk, zgromadzonych przez Piotra Kaszyńskiego, oraz ogromnej ilości wywiadów z żyjącymi członkami Rodu powstał najobszerniejszy Rozdział III. Autorzy pragną też gorąco podzięko­wać wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego opracowania„ a szcze­gólnie Grażynie i Bogdanowi Kaszyńskim z Olkusza,za cenne uwagi i pomoc w ko­rekcie oraz Michałowi Karwackiemu za przekazanie wielu cennych dokumentów i wspomnień.

Tak więc, z ogromną przyjemnością i satysfakcją dajemy Tobie czytelniku opracowanie historii brudzewskiego gniazda Rodu Kaszyńskich.

Publikacja ma na celu umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochronę dziedzictwa po­koleń oraz integrację małych społeczności.

 

Autorzy

Brudzew, Nashville, Turek, maj 2013

4. Marc Kaszyński, Stanisław Kaszyński. Kaszyńscy. Śladami rodaków.
Inowrocław 2013

SŁOWO WSTĘPNE

Głównym pretekstem do przygotowania tej książki stały się kilkakrotne podróże naszych francuskich rodaków po Ukrainie śladami przodków. Wiodły one do Lwowa, Kołomyi, Zabłotowa i Kosowa oraz wielu innych miejscowości, zajmujących znaczące miejsce w dziejach naszego narodu. Te ciekawe podróże zaowocowały odnalezieniem ważnych śladów z przeszłości tej gałęzi rodu, udokumentowaniem zachowanych grobów, serdecznymi spotkaniami z żyjącymi tam jeszcze potomkami, a także fundacją w Kosowie nowego kościoła. Obszerne refleksje z tym związane prezentujemy w szkicu Podróż na Ukrainę, wzbogaco­nym cennymi ilustracjami.

Równie istotnym czynnikiem był systematycznie powiększający się zasób wiedzy o przedstawicielach rodu zarówno w kraju, jak i za granicą, pominię­tych w biogramach opracowanych przed dwoma laty. Tak więc dzięki wielce życzliwemu i profesjonalnemu zaangażowaniu wielu osób doczekaliśmy się prawie trzystu nowych biogramów, łącznie więc mamy ich już ponad tysiąc siedemset. Zyskaliśmy ponadto wiele nowych danych do sylwetek opubliko­wanych w 2011 r.

Zawartość książki uzupełniła obszerna relacja z II Ogólnopolskiego Spotkania Rodu Kaszyńskich oraz bogaty zestaw nowych dokumentów i fotografii. Z przy­jemnością przekonujemy się, że nasze książki zyskały uznanie rodaków, a nawet przedstawicieli innych rodów. Nie byłoby to możliwe bez życzliwego wsparcia wydawcy – Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego POZKAL w Inowrocławiu, szczególnie zaś dotychczasowego prezesa Tadeusza Chęsego i obecnego Artura Chęsego, dyrektora Michała Palacza, a także Włodzimierza Marcinkowskiego, zaangażowanego w edytorskie przygotowanie książki.

Czytelnikom życzymy satysfakcjonującej lektury!

Stanisław Kaszyński                                                  Marc Kaszyński

5. Stanisław Kaszyński. Kaszyńscy. Nowe ilustracje i biogramy. Inowrocław 2015

SŁOWO WSTĘPNE

Do Rodaków i Przyjaciół!

Coraz trudniej mi uwierzyć w to wszystko, czego wspólnie dokonaliśmy od 2009 r., czyli pierwszego naszego spotkania. Zapewne nie przewidywał tego też Janusz Kaszyński, człowiek konkretu, który wraz z małżonką Lilianą okazale włączył się w zapoczątkowanie naszych zgromadzeń. Cieszę się, że wsparł nas również teraz, podobnie jak i mieszkający w Lille Marc Kaszyn­ski. Ich wszechstronne zaangażowanie można było dostrzec również między spotkaniami. Wyjątkowo trwałym naszym dorobkiem są aż cztery książki pod wiodącym tytułem Kaszyńscy. Poza obszernym udokumentowaniem spotkań zawierają one ciekawy szkic Wybrane fakty z dziejów rodu, sprawozdanie z badań genetycznych, prawie dwa tysiące dokumentów i fotografii oraz 3.251 biogramów. Ważne miejsce należy się również książce Kaszyńscy. Brudzewskie gniazdo rodu.

Wydawcą czterech naszych książek jest znana nie tylko w kraju z kunsztu drukarskiego i edytorskiego Drukarnia POZKAL w Inowrocławiu, należąca do Tadeusza Chęsego, a obecnie do jego syna Artura Chęsego. Nad ich drukiem troskliwie czuwał dyrektor Michał Palacz, a perfekcyjne przygotowanie do druku było dziełem Włodzimierza Marcinkowskiego i Eugeniusza Walocha.

Ubolewam, że nie mogę wspomnieć wszystkich zasługujących na uznanie. Zamierzam uczynić to na naszym spotkaniu. Tu ograniczę się do wyrażenia uznania rodakom o szczególnym dorobku. Niewątpliwie do tego grona trwale wpisali się: prof. Piotr Kaszyński z Nashville (USA), dr Marc Kaszynski z Lille (Francja), Raymond Kaszynski z Aniche (Francja), Janusz Kaszyński z Gdyni, Andrzej Bartłomiej Kaszyński z Warszawy, Małgorzata Szurgot z Brudzewa, Ryszard Kaszyński z Turku i Bożena Kokot z Sulmierzyc. Nasz dorobek stal się tak okazały również dzięki godnym uznania staraniom innych rodaków, którzy udostępniali mi rodzinne archiwa i efekty poszukiwań genealogicznych. Wszyscy zasłużyli na najserdeczniejsze podziękowania.

Naszą nową inicjatywą, która zaowocuje już w czerwcu br., jest I Międzynaro­dowa Wystawa Dorobku Kaszyńskich i towarzyszący jej kolorowy plakat, zapro­jektowany przez artystę grafika Thomasa P. S. Kaszynskiego z Lille. Uczestniczy w niej prawie czterdziestu rodaków, prezentując swoje dokonania w postaci publikacji naukowych i literackich, malarstwa, grafiki, rysunku, filmu, tkactwa i haftu artystycznego, fotografii, projektów architektonicznych, patentów, dyplo­mów, pucharów, odznaczeń itp. Po raz pierwszy na nasze spotkanie przygoto­waliśmy także kolorową pocztówkę ze zbiorowymi fotografiami z 2009 i 2011 r.

Na tegorocznym spotkaniu powracamy do liczącej już kilka lat koncepcji powołania stowarzyszenia skupiającego w sposób zorganizowany członków i sympatyków naszego rodu. Wstępne jego założenia przedstawi Benedykt Ka­szyński z Łowicza i wierzę, że jego inicjatywa znajdzie wsparcie i dobrze służyć będzie naszemu rodowi.

W przygotowaniu spotkania i wystawy wiele życzliwości okazał nam Roman Jakubek – menedżer Ośrodka w Pątnowie, a także jego właściciel Piotr Opas – prezes wrocławskiej firmy GLASPO, która przygotowała dla nas specjalną pamiątkę. Podobnie jak wcześniej dokumentację fotograficzną zapewni nam Marcin Zieliński z Mogilna.

Cały czas towarzyszą mi emocje związane z nadzieją na serdeczne spotkanie i trwałą pamięć o nim.

Do miłego zobaczenia!

Stanisław Kaszyński

 

6. Benedykt Kaszyński. Biuletyn nr 1

Na V Zjeździe (Pątnów 2017 r.) zaproponowałem opracowanie i cykliczne wydawanie biuletynu informacyjnego.

Drodzy czytelnicy – trzymacie właśnie (pobierz z zakładki „Pliki”) w ręku pierwszy numer biuletynu, który            w założeniu ma pełnić rolę informacyjno dokumentacyjną. Chcemy w nim zamieszczać bieżące informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Rodu Kaszyńskich oraz materiały nadsyłane przez rodaków – dokumenty, ciekawe biografie, wspomnienia własne, nowe biogramy, relacje z podróży. Na naszych łamach powitamy nowo narodzonych  i uszanujemy we wspomnieniu tych co odeszli.

Oczekujemy na Państwa propozycje i uwagi co do zawartości biuletynu oraz sposobu jego redakcji, częstotliwości wydawania i sposobu dystrybucji.

 

                                                                                                                Benedykt Kaszyński